Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

ΧΗΜΕΙΑ Γ'- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ -ΑΛΚΑΛΙΑ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Ας δούμε κάποιες επαναληπτικές ασκήσεις από Αλκάλια και Περιοδικό Πίνακα.

Μαρία Κορναράκη